Portfolio

Belangrijk in mijn werk is mijn brede kennis van onderzoek en het inbrengen van alternatieve zienswijzen in de uitwerkingen van onderzoek en adviezen. Voor onderzoek en advies is het heel belangrijk dat onderwerpen van verschillende kanten belicht en bezien worden.

Voor de verschillende projecten heb ik in diverse rollen gewerkt. Soms werd ik ingeschakeld als projectmedewerker vanwege mijn inhoudelijke expertise. Bij diverse andere projecten was ik projectleider, om andere onderzoekers en adviseurs aan te sturen.

Bevolking, Woningbehoefte en Woningmarkt

LC-OnderzoekenMeer ook voor onderzoek naar trends en ontwikkelingen in bevolking en verstedelijking

De woningmarkt en alle facetten die daar bij horen, vormen het centrale thema in de projecten waaraan ik gewerkt heb. In het begin van mijn carrière betrof dit vooral bevolking- en woningbehoefte prognoses, onder andere voor de provincie Gelderland in zijn geheel en de daaronder vallende gemeentes, voor de toenmalige Rijksplanologische Dienst en voor verschillende directies van het Ministerie van VROM. De laatste jaren heb gewerkt met de uitkomsten van diverse prognoses, onder andere voor de vertaling naar ruimteclaims in de Natuurverkenningen en Milieuverkenningen van het PlanBureau voor de Leefomgeving (PBL).

Daarnaast heb ik gewerkt aan diverse projecten over ontwikkelingen op de woningmarkt, bevolking, huishoudens, etc. Het meest recent o.a. voor de nulmeting voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV 3).

 

Trend- en Scenariostudies

Door mijn ervaring met prognoses en vooruitberekeningen rolde ik als vanzelf in trend en scenariostudies voor de Nota Wonen, voor de Milieu- en Natuurverkenningen., Ook aan verschillende ex ante studies van vijfde nota RO en de Nota Ruimte heb ik meegewerkt. (deze onderzoeken werden uitgevoerd door het Milieu- en Natuurplanbureau in opdracht van het Ministerie van VROM, nu de Ministeries van IEM en BZK). Rode draad bij deze studies was de ontwikkelingen in bevolking en woningvoorraad inhoudelijk goed te onderbouwen en te vertalen naar de effecten op andere vlakken, zoals: toekomstig ruimtegebruik, energiebehoefte, demografische gedrag en andere uitingen van gedrag.

Leefbaarheid

Leefbaarheid is de ervaren kwaliteit van de (woon)omgeving. Leefbaarheid is de ervaren kwaliteit van de omgevingHet is een belangrijk begrip geworden in het beleid, zowel in beleid voor wijken in de grote steden, voor het platteland en de laatste jaren ook voor gebieden die te maken hebben met een bevolkingskrimp. De leefbaarheid hangt af van veel aspecten, onder andere: de samenstelling van de woningvoorraad, het voorzieningenniveau,  de openbare ruimte,  maar ook sociale aspecten, zoals de werkloosheid in een wijk, de sociale samenhang en de ervaren veiligheid.

De laatste jaren heb ik veel onderzoek gedaan naar leefbaarheid en welke aspecten ervan van invloed zijn op verschillen in de ervaren leefbaarheid,  bijvoorbeeld de relatie tussen de woningdichtheid en leefbaarheid. Dit laatste onderzoek is gedaan voor de onderbouwing van beleidsadviezen voor ‘verdichting’ in opdracht van het Ministerie van VROM.

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen hoort niet alleen over het bouwen te gaan, maar ook over het gebruikVoor diverse projecten waaraan ik werkte in opdracht van het PBL is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Duurzaamheid is een containerbegrip waaronder heel veel verstaan kan worden. Recentelijk heb ik ook gewerkt aan mogelijke oplossingen voor klimaatbestendigheid in Nederland. In eerdere jaren onderzocht ik samen met een team onderzoekers uit verschillende disciplines de effecten van duurzaam bouwen. Hierbij keken we naar mogelijkheden voor duurzaamheid door materiaalgebruik en gedrag. Daarnaast heb ik ook bijgedragen aan studies waar effecten van duurzaam bouwen op gezondheid onderzocht werden.

Deze onderzoeken zijn alle verricht voor beleidsadviezen van het toenmalige Ministerie van VROM (nu de ministeries van IEM en BZK).

Verstedelijking

Verdichting kan voor een kwaliteitsimpuls zorgen

Verstedelijking is een belangrijk thema in mijn verschillende projecten. Bij veel projecten ging het bijvoorbeeld om de ontwikkeling van scenario’s om de effecten van verstedelijk in beeld te brengen. De laatste jaren heb ik enkele andere onderzoeksthema’s gecombineerd met verstedelijking, door te kijken naar de effecten van verstedelijking (verdere verdichting) op bijvoorbeeld leefbaarheid. Al deze onderzoeken zijn verricht in opdracht van het Ministerie van VROM (nu de ministeries van IEM en BZK).

 

Beleving

Ruimtelijk  beleid gaat over  fysieke aspecten. Hierbij  is ook de beleving en waardering van burgers heel belangrijk. In verschillende projecten heb ik gekeken naar de relatie tussen beleving en waardering en fysieke kenmerken. Deze projecten vonden plaats voor projecten voor de monitoring van de Nota Ruimte, in opdracht van het ministerie van VROM. Onderzoekshema’s binnen deze projecten waren de beleving van groen, landschap en infrastructuur.

Hierbij komt steeds naar voren dat naast de fysieke kenmerken, kenmerken van de bevolking, maar ook de mate van gebruik heel belangrijk zijn. Een belangrijke aanbeveling voor het ruimtelijke beleid is dat vaak grote ingrepen niet altijd nodig zijn, maar dat een hogere waardering ook door het stimuleren van het gebruik bevorderd kan worden.